Yapay Zeka Nedir

968
0
PAYLAŞ

AI

yapay zeka – insan davranışını taklit etmek, benzeştirmek ve ya modellemek amacıyla bilgisayar programları geliştirmek, yapay zeka’dan beklenen işlevdir. Klasik bilişim, verileri çözüm algoritmaları sayesinde sıralı ola­rak işlerken, suni zeka doğrudan sim­geleri kullanır: bunlar yalnız somut nes­neler veya bir ses ya da görüntü işareti­nin biçimi benzeri nesne izleri değil, ay­nı sürede fikirler, kavramlar, işlem dizileri vb’dir. Bu simgesel veya nesnelerle programlama, bilginin bildirici ya da betimleyici yanlarına ön­celik verir; oysa bilginin işlenmesinde ortaya konan probleme hızlı bir çözüm bulmak için bulgusal (araştırarak bul­mak anlamında) işlem dizilerinden yararlanılır.

Klasik bilişimde, çözümleyici programlayıcı, karşısına gelen derdi bilgisayarın yürütebileceği bir program şeklinde kodlamadan öncelikle, bileşenle­rine ayırır; suni zeka uzmanı – tanıyıcı- ise, ayrıcalıklı bir biçimde us yürü­tür: ilk yaklaşımda çözmeyi bilmedi­ğim bir problemim var. işte ilgili alanda etkili olan kanunlar ve işte olgular. Bilgi­sayar çözümü bulacak ve bu derdi hangi yoldan çözdüğünü bildirecek­tir. Bu yaklaşım, kişinin us yürütme biçimini önceden biçimselleştirmeyi gerektirir ve bu yapay zeka teknikleri­ne yakıştırılan bilgi mühendisliği ve ya tanıma mühendisliği nitelemelerini, doğrular, ileri aşamadaki araştırmalar, nöron ağlarına -çalışması beynin çalış­masını taklit etmeye yönelik çok fazla işlemcili yapılar ve bulanık mantığa yönel­mektedir; burada bulanık mantık, insa­nın karar alma mekanizmasının özelli­ğini yapan belirsizlik ve karmaşık­lık yanını düzelterek insan-makine iliş­kisini daha basit anlaşılır kılan bir ya­zılım yöntemidir.

suni Zeka Nedir meselesinde Bilgi

suni zeka’nın en somut uygulamala­rı profesyonel sistemlerdir; bu sistemler, bir­ aşırı alanda alınması gereken kararlarda, uzmanların o alandaki bilgilerini bellek­te saklayabilen kararların alınmasına destekçi olan yazılımlardır. Bunların kullanımı endüstri de dahil olmak üzere bankacılıktan, maliyeye ve hatta tıbba varıncaya kadar, çok sayıda alanı kapsar.

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK